تحقيق و پژوهش در راهنمايي

به وبلاگ علمی و آموزشی خوش آمدید

آزمون فارسی دوم راهنمایی از فصل دوم

بنام خدا          آزمون فارسی دوم راهنمایی از فصل دوم             نام و نام خانوادگی :

نام کلاس :                  نام مدرسه :                      تاریخ :                  مدت : 35 دقیقه

ردیف

                  سوالات      ( هرسوال 1 نمره )

1

در جمله ی مقابل سجع ها کدامند؟ « هر که در حال توانایی نیکویی نکند ، در وقت نا توانی سختی بیند. »

الف )توانایی نیکویی نکند ، نا توانی سختی بیند⃞   ب)  نیکویی نکند ، سختی بیند⃞    ج)  نکند ، بیند⃞   د)هیچکدام⃞

2

کلمات مترادف از قسمت الف را به قسمت ب وصل کنید :

الف : موقر – غرس - امامان-  استوار-  انسانی - شنا – سنجیده - مضیقه

ب :  سخته -  سباحة – ستوار- ائمه -  غربالگری – محترم – وجین – تنگنا – مردمی

3

در جمله ی مقابل « یکی را از حکما شنیدم که می گفت : ...  » را به چه معنایی بکار رفته است ؟

الف) از ⃞        ب) به⃞         ج) کسره ⃞          د) در ⃞    

4

بیت « خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش        نگوید سخن تا نبیند خموش » درچه موردی است و چه معنایی دارد ؟

الف) تدبیرو سیاست – خداوندی که تدبیر و فرهنگ و هوش را آفرید تا خاموشی نبیند سخن نمی گوید.  ⃞ 

ب) فرهنگ- صاحب تدبیر و فرهنگ و هوش تا سکوت نبیند سخن نمی گوید ⃞

ج) هوشمندی -  خداوندی که تدبیر و فرهنگ و هوش را آفرید تا نبیند دیگران ساکتند سخن نمی گوید.⃞

د) آداب سخن گفتن -  صاحب تدبیر و فرهنگ و هوش تا نبیند دیگران ساکتند سخن نمی گوید⃞

5

کدام گزینه به ترتیب ساده ، مشتق و مرکب است ؟         الف) آزاد- دانا – نیکنام  ⃞

 ب) جمله – چادر نماز – کت شلوار⃞     ج) فرهنگ – شاهرگ – کلاهگیس ⃞     د) پادرد – سنگدل - تفاوت ⃞

6

جمله ی مقابل چند تکواژ دارد ؟  « زیانی برتر از تن پروری نیست . » الف) 6⃞     ب)7⃞     ج)8 ⃞      د)9⃞

7

بیت الغزل و شاه بیت چه تفاوت و شباهتهایی باهم دارند ؟      

 الف) هردو بهترین بیتهای بسیار ساده و دلنشین هستند و سریع بر زبان جاری می شوند⃞             

 ب) بیت الغزل مربوط به غزل و شاه بیت مربوط به دیگر اشعار است⃞         ج)  هردو بهترین بیتهای بسیار ساده و دلنشین هستند و سریع بر زبان جاری می شوند که بیت الغزل مربوط به غزل و شاه بیت مربوط به دیگر اشعار است ⃞       د) بیت الغزل بیت اول غزل است و شاه بیت بهترین بیت اشعار دیگر است و هر دو زود بر زبان جاری می شوند⃞

8

ارکان تشبیه را دربیت زیر به ترتیب رکن اول ، دوم و سوم ( وجه شبه ) انتخاب کنید:

ز دریای خرد گوهر توان جست         که دریایی بدان پهناوری نیست        الف) دریا ، خرد ، گوهر⃞        ب) خرد ، دریا ، گوهر⃞          ج)  دریا ، گوهر، پهناوری⃞          د)  خرد ، دریا ،  پهناوری  ⃞

9

در جمله ی زیر به ترتیب ( نهاد- مفعول- متمم – فعل- گزاره ) را انتخاب کنید :

دانش آموزان خوب ایران در اول پاییز لباسهای تازه می پوشند.    الف) دانش آموزان- اول پاییز- می پوشند-  لباسهای تازه می پوشند.⃞       ب) دانش آموزان خوب - اول- لباسهای تازه - می پوشند- اول پاییز لباسهای تازه

می پوشند⃞    ج)  دانش آموزان خوب ایران- لباسهای تازه- اول پاییز- می پوشند- در اول پاییز لباسهای تازه می پوشند⃞     د)  دانش آموزان خوب ایران- در اول پاییز- لباسهای تازه - می پوشند - در اول پاییز لباسهای تازه می پوشند⃞

10

جملات کوتاه و پرمعنی که در آن یک حکمت و نکته ی اخلاقی نهفته و خلاصه ی اندیشه های بلند است بدان ...... ......

می گویند.        الف ) بیت الغزل ⃞       ب) ارسال المثل ⃞      ج) امثال و حکم ⃞        د) کلمات قصار⃞

11

در شعر فروغ دانایی « به هر یک زین مقاصد چون نهی گوش        مکن از مقصد اصلی فراموش » منظور از مقصد اصلی چیست ؟      الف ) کتاب خوانی ⃞    ب) یادگرفتن⃞     ج) دانایی⃞         د) آثار مطالعه ⃞       

12

کدام گزینه غلط است ؟     الف) پیشوند همیشه در ابتدای پایه قرار می گیرد ⃞     ب) «پرهیزگار»یک واژه ی غیرساده است ⃞   ج)«هوشمندانه » دارای یک وند است ⃞    د ) بیت الغزل و شاه بیت باهم تفاوت دارند⃞

13

کدام زوج واژه ها مترادف هستند ؟

الف) رشادت، شهادت⃞      ب) حماسه، ستم ستیزی⃞       ج) مقاومت ، رزمندگی⃞      د) ایثار، بخشش⃞

14

باکلمات زیر جمله بسازید :      - اسرار : .............................................................................. 

 ملایم طبع  :  ............................................................................................................

لطیفه پرداز: ............................................................... ............................................

مقاصد :............................................................................................................................

15

با موضوعات مقابل کلمات قصار یا امثات و حکم بنویسید  :  

 امیدواری :...........................................................................................................

نیکوکاری : ...........................................................................................................

16

بیت مقابل را در یک بند توضیح دهید : ( کم گوی و گزیده گوی چون در        تا ز اندک تو جهان شود پر )

..............................................................................................................................................................................................................................................................

17

با واژه های قلم و دانش آموز یک تشبیه بسازید .

18

مصراع ( سخن را سراست ای خردمند و بن ) به چه معناست ؟

19

از نشانه های جمع فارسی و عربی دو مورد برای هرکدام با ذکر یک مثال بنویسید

20

چهار کلمه ی هم آوا بنویسید .

                                                                                            

                                                                                                          موفق باشید – کریم زاده

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۹/۲۲ساعت 0:28  توسط مدیر سایت  |